Statut

STATUT KOŁA NAUKOWEGO E-BIZNESU

Art.1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizacja, zwana dalej Kołem, nosi nazwę Koło Naukowe e-Biznesu.

Skrót nazwy Koła brzmi KNeB.

§ 2

Siedzibą Koła jest Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, ul. Morska 81-83.

§ 3

Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze Statutem Akademii Morskiej w Gdyni.

Art. 2

CELE DZIAŁALNOŚCI KOŁA ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

§ 1

Cele działalności koła:

 • podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych członków;
 • umożliwienie członkom Koła rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat zastosowań informatyki w biznesie;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych;
 • organizowanie i utrzymywanie współpracy Koła z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami;
 • organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji w dziedzinach związanych z zastosowaniami informatyki w biznesie;

§ 2

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

 1. własne badania naukowe;
 2. podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych;
 3. organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin;
 4. organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości;
 5. organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych;
 6. współpracę z innymi kołami naukowymi, organizacjami i instytucjami;
 7. inne przedsięwzięcia zgodne ze statutem.

Art. 3

Prawa i obowiązki członków

§ 1

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Akademii Morskiej w Gdyni zainteresowany problematyką naukową Koła.

§ 2

 1. Członkami Honorowymi Koła mogą być absolwenci AM lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.
 2. Status Członka Honorowego nadaje Zarząd Koła.

§ 3

Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu Kandydata na Członka Koła musi zostać podjęta przez Zarząd Koła w okresie do 6 miesięcy od daty przyznania statutu Kandydata na Członka Koła.

§ 4

Członkiem Koła może być osoba będąca studentem innej uczelni. O przyjęciu osoby będącej studentem innej uczelni decyduje Zarząd.

§ 5

Członek Koła ma prawo do:

 • czynnego uczestnictwa w pracach Koła;
 • korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło;
 • udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 • czynnego i biernego prawa wyborczego;
 • swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu;
 • oceniania pracy zarządu.

§ 6

Członek Koła oraz Kandydat na Członka Koła ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów;
 • terminowo wywiązywać się z powierzonych prac;
 • dbania o dobre imię Koła.

§ 7

Członkostwo ustaje na skutek:

 • na wniosek członka Koła;
 • wykluczenia dokonanego za zgodą Opiekuna Naukowego na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego ze statutem Koła, statutem AM lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami Członka Koła;
 • wykreślenia dokonanego przez Zarząd po 2 latach od momentu utraty przez członka Koła statusu studenta AM, licząc od daty obrony pracy licencjackiej, dyplomowej lub magisterskiej;
 • rozwiązania Koła.

Art. 4

Władze Koła

§ 1

Organami Koła są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Opiekun Naukowy.

§ 2

 • Zarząd składa się z 3 członków: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza;
 • Przewodniczący na okres swojej kadencji proponuje Członków Zarządu spośród wszystkich Członków Koła;
 • Zarząd wybierany i zatwierdzany jest na Walnym Zgromadzeniu przez głosowanie, przy co najmniej połowie obecnych członków większością 2/3 głosów;
 • Kadencja zarządu trwa jeden rok akademicki;
 • Zarząd może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w obecności, co najmniej 3/4 członków Koła kwalifikowaną większością głosów (2/3). Odwołanie zarządu może nastąpić w obecności Opiekuna Koła.

§ 3

Kandydatem na przewodniczącego Koła może zostać każdy Członek Koła, który zgłosi Opiekunowi Naukowemu swoją kandydaturę najpóźniej na 14 dni przed terminem wyborów.

§ 4

Opiekun Naukowy ma 7 dni na ogłoszenie listy kandydatów.

§ 5

Termin wyborów ustala Opiekun Naukowy nie później niż na 21 dni po upływie kadencji Zarządu.

§ 6

Kadencja Zarządu rozpoczyna się nie później niż na 30 dni po wyborach. Kadencja ustępującego Zarządu kończy się w dniu rozpoczęcia kadencji nowo wybranego Zarządu.

§ 7

Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 8

Do zadań Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Koła;
 2. organizowanie i kierowanie pracą Koła;
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 4. ustalanie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła;
 5. prowadzenie rachunkowości Koła;
 6. prowadzenie ewidencji członków Koła;
 7. utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie i poza Uczelnią;
 8. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z bieżącej działalności.

§ 9

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.

§10

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór Zarządu Koła;
 2. wcześniejsze odwołanie Zarządu Koła;
 3. wskazywanie kierunków i celów pracy Koła;
 4. zatwierdzanie rocznego planu działania.

§ 11

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia:

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku akademickim;
 2. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich członków o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem;
 3. Walne Zgromadzenie zwołać może również Opiekun Naukowy.

Art. 5

OPIEKUN KOŁA

§ 1

Opiekun Koła sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Koła.

§ 2

Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:

 • zatwierdzenie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji;
 • rozstrzyganie sporów członkowskich;
 • reprezentowanie i ogólny nadzór nad działalnością Koła.

§ 3

Opiekuna Koła wyznacza Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych.

Art. 6

FUNDUSZE I MAJĄTEK KOŁA

§ 1

Majątek Koła stanowią środki trwałe i obrotowe

 • środki trwałe (budynki, pomieszczenia, urządzenia i aparatura techniczna) stanowią własność Uczelni i są przekazywane Kołu do użytkowania przez Władze Uczelni;
 • środki obrotowe służące na pokrycie bieżącej działalności Koła pochodzą z dotacji Akademii Morskiej

Art. 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

 • uchwały Walnego Zgromadzenia w obecności wszystkich członków Koła kwalifikowaną większością głosów;
 • decyzji Rektora AM podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi szkody AM.

§ 2

Bezpośredni nadzór nad działalnością Koła z ramienia Władz Uczelni sprawuje Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i wyznaczeni przez niego opiekunowie.

§ 3

Statut ulega zmianie na wniosek Zarządu, uchwalony przez Walne Zgromadzenie, zaopiniowany przez Opiekuna Naukowego oraz zatwierdzony przez Rektora AM.